ឯកឧត្តម វេង សាខុន បានចាត់ទុកថា ការដាំដើមឈើឡើងវិញគឺដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនិងសេចក្តីត្រូវការក្នុងដំណើរការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឯកឧត្តម វេង សាខុន បានចាត់ទុកថា ការដាំដើមឈើឡើងវិញគឺដើម្បីឆ្លើយតប
ទៅនិងសេចក្តីត្រូវការក្នុងដំណើរការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា