រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុសម្រេច បិទខ្ទប់រយៈពេល១៤ថ្ងៃបន្ថែមទៀត

ខេត្តព្រះសីហនុ ៖បើទោះបី ស្ថានាភាពជំងឺឆ្លងកូវិដ ១៩បានធូរស្រាលបន្តិចក៏ដោយ ប៉ុន្តែរដើម្បីទប់ស្កាត់និងគ្រប់ គ្រងការីករាល ដាលឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចបន្តបិទខ្ទប់តំបន់ ទីតាំងក្រហម និង តំបន់ លឿង រយៈពេល១៤ថ្ងៃទៀតគឺគិតចាប់ ថ្ងៃទី២១ រហូតដល់ថ្ងៃទី ០៤កក្កដាឆ្នាំ ២០២១ ៕នាគសមុទ្រ