ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

– ប្រទេសថៃ៖ +14,150 នាក់
– ប្រទេសវៀតណាម៖ +7,913 នាក់
– ប្រទេសកម្ពុជា៖ +685 នាក់
– ប្រទេសឡាវ៖ +169 នាក់

ប្រភពពី ឯកសារមន្ត្រីសាធារណៈ