រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១នាក់ បន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣៩នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី បន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ១១នាក់ បន្ថែមទៀត តាមរយៈការធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត និងមកពីរាជធានីភ្នំពេញ និងជាសះស្បើយចំនួន ៣៩នាក់ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១ ខេត្តរតនគិរី បានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ សរុប ៦៩១នាក់ ជាសះស្បើយ ៥៦៤នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៥នាក់៕