ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា បានថ្លែងថា វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ប្រភេទ Johnson&Johnson ចំនួន ១លានដូស ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនមកដល់កម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី៣០កក្កដា នាសប្ដាហ៍នេះហើយ

ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា បានថ្លែងថា វ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ-១៩ប្រភេទ Johnson&Johnson ចំនួន ១លានដូស ដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក នឹងត្រូវដឹកជញ្ជូនមកដល់កម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី៣០កក្កដា នាសប្ដាហ៍នេះហើយ។