រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ បានសម្រេចបិទខ្ទប់ និងកំណត់ជាតំបន់ក្រហមសម្រាប់ភូមិសាស្ដ្រ ភូមិអូរខ្លែងព័ណ សង្កាត់ប៉ាលហាល ក្រុង/ខេត្តព្រះវិហារ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ បានសម្រេចបិទខ្ទប់ និងកំណត់ជាតំបន់ក្រហមសម្រាប់ភូមិសាស្ដ្រ ភូមិអូរខ្លែងព័ណ សង្កាត់ប៉ាលហាល ក្រុង/ខេត្តព្រះវិហារ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។