មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំ បានបដិសេធ ចំពោះសារព័ត៌មាន ដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមក

0

មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំ បានបដិសេធ ចំពោះសារព័ត៌មាន ដែលបានចុះផ្សាយកន្លងមក

ខេ​ត្តកំពង់ធំ តាម​សំណេរ​ របស់​មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំ បានធ្វើការបដិសេធទាំងស្រុង ចុះពោះការផ្សព្វផ្សាយ របស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួន ដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតកាលពីកន្លងមកថ្មីៗនេះ និងសុំឲ្យមានការកែតម្រូវ​ ដោយសារការចុះផ្សាយ ដោយមិនមានការពិតនិងមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ កិត្តិយស និងសេចក្តី​ថ្លៃថ្នូរ របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៃមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ធំ៕