ព័ត៌មានពីជំងឺកូវីដ១៩ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 40 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 19 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

ព័ត៌មានពីជំងឺកូវីដ១៩ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 40 នាក់ទៀត (អូមីក្រុងទាំងអស់) ជាសះស្បើយ 19 នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»

– ករណីឆ្លងសហគមន៍ 25 នាក់ (អូមីក្រុង)
– អ្នកដំណើរពីបរទេស 15 នាក់ (អូមីក្រុង)

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ 🇰🇭
– អ្នកឆ្លងសរុប= 121,066 នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ= 117,232 នាក់
– អ្នកស្លាប់= 3,015 នាក់។