ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានប្រកាសឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយនឹងផ្គរខ្យល់កន្ត្រាក់។

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម បានប្រកាសឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស រួមជាមួយនឹងផ្គរខ្យល់កន្ត្រាក់។