សេចក្តី​ជូនដំណឹង.របស់​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង​រដ្ឋសភា​ ព្រឹទ្ធសភា​និង​អធិការ​កិច្ច​

0