សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកសារពត៌មាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩

0

សៀមរាប: សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះសម្រាប់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងអ្នកសារពត៌មាននៅក្នុងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីត្រៀមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩