រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានបន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ កើនឡើងដល់៤ពាន់ ១៧៦ ករណី ខណៈរកឃើញថ្មី១៦៦ ករណី (១៣ករណី សហគមន៍ និង១៥៣ ករណីនាំចូលពីប្រទេសថៃ) និងជាសះស្បើយចំនួន៣០ នាក់បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី២៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១នេះ

រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានបន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ កើនឡើងដល់៤ពាន់ ១៧៦ ករណី ខណៈរកឃើញថ្មី១៦៦ ករណី (១៣ករណី សហគមន៍ និង១៥៣ ករណីនាំចូលពីប្រទេសថៃ) និងជាសះស្បើយចំនួន៣០ នាក់បន្ថែមទៀត នៅថ្ងៃទី២៧ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២១នេះ។