រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប បន្តកំណត់ដាក់ភូមិសាស្ត្រឃុំ ៣ ក្នុងស្រុកសូទ្រនិគម ជាតំបន់លឿងទុំ រយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលំងឺកូវីដ១៩ ចូលក្នុងសហគមន៍

0

ខេត្តសៀមរាប៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សម្រេចបន្តកំណត់ដាក់ភូមិសាស្ត្រឃុំ ចំនួន ៣ គឺ ឃុំកំពង់ឃ្លាំង , ឃុំកៀនសង្កែ និង ឃុំដានរុន ក្នុងស្រុកសូទ្រនិគម ជាតំបន់លឿងទុំ ក្នុងរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ។