រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ បានបញ្ចប់ការបិទខ្ទប់ និងការកំណត់តំបន់ក្រហម នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត

0

ខេត្តព្រះវិហារ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ នៅថ្ងៃទី៣០កញ្ញាឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីសម្រេច បញ្ចប់ពីការកំណត់«តំបន់ក្រហម» ដែលត្រូវបានបិទខ្ទប់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ ។

សេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណា ដែលកំណត់តំបន់ក្រហម ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្ត​ និងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណា ដែលមានខ្លឹមសារផ្ទុយពីសេចក្តីសម្រេចនេះ ត្រូវទុកជានិរាករណ៍ ៕ ដោយ៖ឡុង សំបូរ